Financiën en economie

Wij staan voor een behoudend, duurzaam en evenwichtig financieel beleid. De pandemie vraagt voor de komende raadsperiode een innoverend beleid van de gemeente. We vinden transparante en begrijpelijke financiële informatie belangrijk en we zullen ons daar sterk voor blijven maken. Wij willen geen afwenteling van pandemielasten op onze inwoners en ondernemers. Als we onze lokale economie een vliegende doorstart willen geven, zijn lasten-verzwaringen uit den boze. De financiering van eventuele corona-tekorten is aan de Rijksoverheid. Per saldo mogen burgers en inwoners de komende vier jaar niet met lastenverzwaringen te maken krijgen, anders dan inflatiecorrecties. Wij willen evenals de landelijke overheid investerend de huidige crisis uit en niet bezuinigend. Juist investeringen zullen onze economische motor weer op toeren brengen en de gemeentelijke inkomsten doen toenemen. Dus op volle kracht vooruit als het gaat om infrastructuur, woningbouw, en zorg. 

Om dit te bereiken zetten we in op de volgende punten:

  • We accepteren tijdelijk tekorten en extra schulden vanwege de pandemie. De rijksoverheid moet de extra lasten dragen en het gemeentebestuur dient er alles aan te doen dat dat ook gebeurt. Uiteraard dient het financieel beheer goed overwogen, beheerst en binnen wettelijke kaders uitgevoerd te worden.
  • De fusie van Heerhugowaard en Langedijk zal extra inspanningen vragen om beleid, programma’s en administratie samen te voegen. Dit moet transparant gebeuren en de kosten mogen in principe niet hoger worden dan de ARHI-gelden die hiervoor worden toegekend. Geen verhoging van de OZB, zowel voor bewoners als voor bedrijven. Alleen de inflatiecorrectie mag worden toegepast. De gemeentelijke diensten, zoals afvoer en verwerken van afvalstffen en de riolering, moeten kostendekkend zijn en dat ook blijven.
  • We zijn tegen invoering van DIFTAR (betalen per kilo restafval). Maar willen door goede voorlichting de inwoners beter laten scheiden.
  • De top van organisaties die betaald worden met gemeenschapsgeld verdienen niet meer dan de Balkenendenorm.
  • Externe adviseurs en tijdelijk personeel dienen niet exorbitant betaald te worden en we dienen terughoudend te zijn met externe inhuur en het uitbesteden van onderzoek.
  • We willen de parkeertarieven op het huidige lage niveau houden, niet op nieuwe locaties betaald parkeren invoeren en we willen dat de parkeervergunningen voor bewoners gratis blijven. Daar waar nu gratis parkeren is, houden we dat zo.