Zorg

Iedere Dijk en Waarder moet de zorg krijgen die nodig is. 

Om dit te bereiken zetten we in op de volgende punten:

 • Iedere oudere heeft het recht te kiezen tussen zo lang mogelijk in het eigen vertrouwde huis te kunnen blijven wonen en wonen met anderen. Hiervoor is preventie, voorlichting, goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gemeente en de zorgverleners een noodzaak.
 • We gaan uit van zorg zo veel als nodig en zo licht als mogelijk zonder hoge eigen bijdrage. Er wordt aandacht besteed aan het verlenen van zorg op maat. Hierdoor kunnen ouderen ervoor kiezen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
 • Door praktische zorg zoals huishoudelijke hulp en zorgverleners aan te bieden, blijven mensen in beeld en worden problemen sneller gesignaleerd. Het onderhouden van sociale contacten wordt makkelijker waardoor het zelfstandig wonen mede wordt gestimuleerd.
 • Medewerkers en vrijwilligers van welzijnsorganisaties en ook mantelzorgers zijn belangrijk voor het langer thuis blijven wonen. Bij dit proces is de inschakeling van een wijkverpleegkundige onontbeerlijk. Deze heeft een goed en deskundig beeld van de thuissituatie.
 • Daarom willen wij geld uittrekken voor die werkzaamheden van de wijkverpleegkundige die niet vergoed worden door zorgverzekeraars, zoals deelname aan een wijk- of zorgteam of het draaien van extra uren in alle dorpskernen.
 • Het is belangrijk dat de gemeente voorlichting geeft over bestaande voorzieningen en regelingen aan ouderen en de mensen die hen bijstaan. Dit kan via een laag-drempelig loket voor de gemeentelijke voorzieningen en met voorlichtingspunten in de wijk. Een goede samenwerking tussen de wijkteams, de verschillende organisaties en gemeente is daarvoor noodzakelijk.
 • Belangrijk is ook ondersteuning aan ouderen en kwetsbaren bij een keukentafelgesprek middels een Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA). Preventief op huisbezoek bij inwoners van 75 jaar en ouder geeft de gemeente inzicht in de problematiek en behoeften van de Senioren.
 • Wij willen een gecoördineerde voorlichting over gevaren in en om het huis. Denk aan brandpreventie, valpreventie, hoe om te gaan met de beperkte mobiliteit en vluchten bij brand.
 • Het uitgebreid toepassen van de laatste technologische en digitale ontwikkelingen bij en voor ouderen en hen leren hoe om te gaan met internet is daarbij van cruciaal belang. Wij ondersteunen initiatieven die de digitale vaardigheid bij ouderen stimuleren.
 • Het “bejaardenhuis” zoals we dat in het verleden kenden is er niet meer. Ouderen gaan pas naar een verpleeghuis als er door huisarts en of andere instanties hiervoor een verklaring is afgegeven. Hierdoor wonen mensen met beginnende dementie en chronisch zieken langer thuis.
 • Deze groep van ouderen doet een beroep op verpleegkundige hulp en/of huishoudelijke hulp van zorginstellingen. Ze zijn daarnaast vaak afhankelijk van mantelzorg van familie en buren.
 • Wij willen daarom dat het PGB (persoonsgebonden budget) in stand wordt gehouden. Het PGB geeft keuzevrijheid bij het afnemen van zorg en hulp. Het PGB is er voor jong en oud die in aanmerking komt voor extra zorg binnen onze gemeente.
 • Het aantal inwoners met dementie zal de komende jaren gaan toenemen. Wij vinden het belangrijk dat onze nieuwe gemeente een dementievriendelijke gemeente is. We ondersteunen het programma dat is ingezet om hiertoe te komen. Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn, ook de gemeenschap in onze gemeente kan nog beter voorbereid worden op het omgaan met mensen met dementie.
 • In Dijk & Waard neemt het aantal mantelzorgers toe en deze worden steeds zwaarder belast. Wij willen tijdelijk vervangende zorg door professionals of vrijwilligers om mantelzorgers te ontlasten. In een Respijthuis, maar ook in speciaal daarvoor ingerichte kamers in verzorgings- of verpleeghuizen kunnen mensen dan logeren die zorg nodig hebben, ter ontlasting van mantelzorgers. Door de sterke vergrijzing is er ook een toenemende vraag naar een hospice in de gemeente. Wij willen dat de gemeente een dergelijk initiatief ondersteunt.
 • Veel mensen, zeker wanneer ze alleenwonend zijn en weinig financiële middelen hebben, zijn eenzaam. Ze komen weliswaar veelal in aanmerking voor dagbesteding maar maken daar geen gebruik van. Ze vinden het te ver weg of vrezen dat ze er niemand kennen. Vaak zijn ze echter niet eens op de hoogte van wat er voor hen mogelijk is. Wij willen dat er meer kleinschalige dagbesteding in de eigen buurt georganiseerd wordt, zo mogelijk ingebed in een breder activiteitenpalet, bijvoorbeeld in buurthuizen maar wel met professionele ondersteuning.
 • Bij dagbesteding in de eigen buurt houdt men buiten de dagbesteding gemakkelijker contact, daardoor is het minder anoniem. Voor het deelnemen aan dagbesteding dienen er zo weinig mogelijk drempels te zijn, we willen daarom dagbesteding waar geen indicatie voor nodig is in geheel Dijk en Waard.
 • Wij willen dat vervoer voor iedereen toegankelijk is. De HugoHopper wordt uitgebreid naar Langedijk. We willen dat ook het ziekenhuis in Alkmaar bereikbaar wordt met de HugoHopper en met deur-tot-deur vervoer.
 • We zetten in op preventie voor ouderen, op gezond ouder worden. We willen als gemeente sportbewegingsprogramma’s en burgerinitiatieven faciliteren zodat ouderen meer gaan bewegen, buiten of in de sportzaal.
 • Denksporten zoals kaarten, schaken of zelfs het spel keezen zijn belangrijk om ouderen geestelijk soepel te houden, samen met anderen een spel spelen vereenvoudigt contact maken in buurthuizen en in een dagopvang. Dit kan meehelpen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.
 • Wij vinden dat alle ouderen, zich thuis moeten kunnen voelen in een zorginstelling. Ook roze ouderen (met een LHBTI-achtergrond) moeten kunnen leven in een omgeving en klimaat waarin ieder mens veilig zichzelf kan zijn. Wij zijn er daarom voorstander van dat onze woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen het certificaat “Roze Loper” halen. De gemeente kan dit in gesprekken met deze instellingen bespreekbaar maken.
 • Naast onze inzet voor de ouderen in onze gemeente vinden wij een goede jeugdzorg en -hulp binnen onze gemeente belangrijk. Immers de jeugd heeft de toekomst. De kosten van de jeugdzorg zijn hoog, maar hulp en ondersteuning is noodzakelijk. Wij willen graag meedenken in oplossingen zodat de kosten niet verder oplopen. Een goede samenwerking tussen de verschillende instanties en de gemeente is daarom belangrijk.
 • Een goede samenwerking tussen zorginstanties op regionaal en lokaal niveau met de gemeente is belangrijk.