Veiligheid

Wij vinden het van groot belang dat inwoners van Dijk en Waard hun gemeente ervaren als veilig. Het eerste waar de inwoners dan mee te maken hebben is de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en dorpen. Hiervoor is het noodzakelijk overlast aan te pakken en het directe toezicht in de wijken en dorpen te versterken. Met een beter direct toezicht kan al veel overlast worden aangepakt en kunnen vernielingen en woninginbraken worden voorkomen.

 

Niet alleen het aanpakken van overlast en onveiligheid in de wijken en dorpen is belangrijk, ook aanpak van criminaliteit en ondermijning verdient voldoende aandacht. De gemeente moet uiterst alert zijn op georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Dat doet de gemeente in samenwerking met vooral de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de politie.

 

Bij overlast, vernielingen en kleine criminaliteit is de samenwerking met maatschappelijke en zorg- organisaties van groot belang. Vroegtijdige signalering van probleemgedrag en adequate actie daarop voorkomt vaak erger. 

Om dit te bereiken zetten we in op de volgende punten:

  • Er moet meer geïnvesteerd worden in de BOA’s die zichtbaar in de wijken, dorpen en winkelcentra meehelpen Dijk en Waard een veilige omgeving te maken en te houden.
  • Initiatieven die de inwoners zelf nemen om gezamenlijk de wijken veilig te houden, zoals buurt-whatsapp-groepen en projecten zoals “Ogen en Oren” worden maximaal gesteund door de gemeente.
  • In het “kernenbeleid” van de gemeente moet het thema veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners een vast agendapunt zijn.
  • Verbetering van het veiligheidsgevoel is een belangrijke opdracht van de gemeente aan de Veiligheidsregio. Het doen van onderzoek en maken van plannen is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het toch om wat je eraan doet. Zo zijn wij dus voor meer “blauw op straat” en willen we per kern een wijkgerichte aandacht wat de gemeente aan de openbare ruimte kan verbeteren om het veiligheidsgevoel te verbeteren.
  • De samenwerking met maatschappelijke organisaties om probleemgedrag vroegtijdig te signaleren en te voorkomen moet meer aandacht krijgen en dient te zijn gericht op het daadwerkelijk voorkomen van dit gedrag. Ook hier geldt: plannen en studies zijn goed, maar het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag is waar het om gaat.
  • Wij willen bij de nieuwjaarsvieringen een centrale vuurwerkshow en een verbod om particulier vuurwerk (boven klasse 1) af te steken. Dit is beter voor het milieu en beperkt de overlast voor mens en dier.
  • Bij de organisatie van evenementen moeten inwoners uit de omgeving van het evenement goed en ruim van tevoren worden geïnformeerd.