Democratische vernieuwing

Hebben we het over democratische vernieuwing dan hebben we het over intensiever betrekken van onze inwoners bij beleid en uitvoering. De stem van de inwoners maximaal horen en inzetten, is dan ook leidend. Juist bij hen is lokale kennis aanwezig. Ook zien zij de behoeften en mogelijkheden als eerste. Wij zijn groot voorstander van democratische vernieuwing, echter alleen als de inwoner er wat betreft inspraak en betrokkenheid erop vooruit gaat. 

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

  • Het breed bekend maken en uitdragen van inspreekrecht tijdens de commissie-vergaderingen, gevat in het concept ‘kom op de zeepkist’.
  • Het instellen van een zeepkist tijdens de fractievergaderingen van onze partij voor iedere inwoner die een idee, kwestie of knelpunt aan de orde wil stellen. Hiertoe worden onze fractievergaderingen bij toerbeurt in de diverse kernen van de gemeente gehouden zodat de zeepkist naar u toekomt.
  • De betrokkenheid van inwoners bij nieuwe projecten wordt beter vorm en inhoud gegeven. Met name door het instellen van burgerforum per project. Deze betrokkenheid en inspraak is vooral nodig bij nieuw- en verbouwprojecten, verkeersveiligheid en op het gebied van zorg en welzijn. Bij dit laatste is te denken aan het vestigen van een zorginstelling in een woonwijk.