Wonen

 • Wij maken ons ernstig zorgen over de huidige woonmarkt. We willen deze gericht de goede kant op helpen. Iedereen heeft immers te maken met de krapte op de woningmarkt: starters, doorstromers en ook voor ouderen is de woning soms niet meer passend bij de levensfase waarin zij zitten.
 • Ouderen blijven langer in hun huis wonen. Vaak willen en kunnen zij dat ook. Soms echter hadden zij al eerder naar een geschiktere woning willen verhuizen, maar was deze niet beschikbaar. Dat moet veranderen.
 • Ouderen hebben meer zorg nodig en zijn minder mobiel. Wij hebben oog voor de algemene woonproblematiek. We richten ons daarnaast op de problematiek die samenhangt met de ouder wordende inwoners. Als ouderen doorstromen naar voor hen geschiktere woningen biedt dat kansen voor jongeren omdat ouderen daarmee vaak gezinswoningen vrijmaken.
 • Voor jonge gezinnen is het belangrijk dat zij in de buurt van scholen wonen. Ouderen kijken liever naar nabije medische en andere voorzieningen zoals een supermarkt.
 • Volgens het rapport ‘Woningmarktonderzoek’ van 8 juni 2020 gaat de huishoudenssamenstelling in de komende jaren veranderen.
  Het aantal ouderen gaat toenemen (vergrijzing) en tegelijkertijd zal het aantal jonge huishoudens afnemen. De groep één tot twee persoonshuishoudens 75+ verdubbelt tussen 2019 en 2030 in aandeel van 11% naar 22%. Wij verwachten dat dit ook in een aantal kernen zo gaat zijn.
 • Het aantal zelfstandig wonende ouderen is gegroeid en blijft groeien. Deels omdat de vergrijzing in onze regio sneller gaat dan elders. Deels omdat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Er zijn dus voldoende woningen voor senioren nodig.
 • Kortom: betaalbare woningen voor jong en oud in zowel de koop- als huursector zijn dringend gewenst, met een speciale focus op ouderenhuisvesting als wezenlijk onderdeel van de oplossing voor het woningtekort. 

Om dit te bereiken zetten we in op de volgende punten:

 • Inbreilocaties reserveren voor woningen geschikt voor senioren. Omdat er nu al een tekort is aan seniorenwoningen, en dit in de toekomst verder zal toenemen, dienen inbreilocaties in de buurt van winkels en medische voorzieningen gereserveerd te worden voor betaalbare woningen voor ouderen. Dit zal de doorstroming vergroten.
 • Meer betaalbare woningen voor oud en jong. Daar waar het kan bij nieuwbouwprojecten willen we inzetten op goedkope starterswoningen en betaalbare seniorenwoningen. De grond is schaars en dient optimaal te worden benut. Hoogbouw is daarom in de toekomst niet te vermijden.
 • Bij nieuwbouw moet meer aandacht zijn voor levensloopbestendige woningen met keurmerk 'Woonkeur’. Ouderen moeten ook de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen voor zelfstandig wonen met zorg dichtbij.
 • Senioren denken en praten in een vroeg stadium mee in het planproces over hun vraag of behoefte als het gaat om (nieuwe) vormen van wonen, woonomgeving en (zorg-)voorzieningen. Zo krijgen we voorzieningen die aansluiten bij de vraag.
 • Voorlichting en hulp voor moderne ondersteuning. De gemeente kan het langer thuis blijven wonen ondersteunen door voorlichting te geven aan ouderen wat betreft de mogelijkheden om met automatisering kleine alledaagse problemen in de woning en leefomgeving op te lossen. Hierdoor wordt het zelfstandig wonen ondersteund.
 • Stimuleren van pilots, projecten en alternatieve woonvormen. Wij zijn voor het creatief gebruikmaken van kansen en behoeften die zich voordoen om woonvormen voor en met ouderen verder te helpen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat ouderen zelf de keuze kunnen maken tussen zelfstandig wonen, een woonzorgcomplex, een aanleunwoning of soms een nog te ontwikkelen woonvorm zoals bijvoorbeeld een ‘Knarrenhof’ waar ouderen kiezen voor zelfstandig wonen in groepsverband. Er moet daarbij ook prioriteit gegeven worden aan grondgebonden woningen voor senioren. Ook voor senioren met een kleine beurs dienen er voldoende keuzemogelijkheden te zijn.
 • Bejaardenhuizen. In het licht van alternatieve woonvormen staan wij positief tegenover het opnieuw invoeren van de zogenaamde “bejaardenhuizen” waar de sociale omgeving prettig is en zorg dichtbij en geconcentreerd kan worden aangeboden. Ouderen moeten de kans behouden om zelfstandig te wonen met de mogelijkheid om (tijdelijke) hulp te kunnen krijgen indien dit nodig is.
 • Aanpassing woning. We steunen regelingen die het voor ouderen mogelijk maken om langer in de eigen woning te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld een lening die gebruikt kan worden voor het realiseren van woningaanpassing zoals de slaap- en badkamer op de begane grond. Regelgeving die belemmerend kan werken dient te worden aangepast.
 • Goed wonen gaat ook over bereikbaarheid en parkeren. Als we kijken naar wonen, dan moeten we ook kijken naar bereikbaarheid en parkeren. Bereikbaarheid van voorzieningen door middel van de nabijheid van een buurtbus of het “van huis tot huis vervoer” is voor ons een noodzaak. Ook de aanwezigheid van medische zorg en winkels op loopafstand is gewenst.
 • Wij zijn in principe voor het verhogen van de parkeernorm in wijken mits de bewoners daarvoor kiezen en het realiseerbaar is. Slimme oplossingen moeten de (nieuwe) wijken groen maken en ook aan de ontevredenheid over de te krappe parkeernormen tegemoetkomen.
 • Behoud van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Met andere woorden: naast nieuwbouw willen we het dorpse en kleinstedelijke karakter van Dijk en Waard behouden waar dat mogelijk is. Van ons mag worden verwacht dat er continue bewaakt wordt wat en waar gebouwd zal worden, hoe de leefruimte wordt benut en ingericht. We zijn kritisch op de verhoudingen tussen sociale nieuwbouw en het duurdere midden en hoger segment. Een goede mix met duurdere woningen is nodig voor de leefbaarheid van een buurt of wijk.
 • Senioren woonconsult. We zetten in op een actiever gemeentebeleid om advies aan te bieden aan ouderen om na te denken over hun toekomstige woonsituatie zonder enige verplichting. Ouderen kunnen daar gebruik van maken maar hoeven dat niet. We willen ondersteuning door een scan van de woning te laten maken om te bezien wat er mogelijk is bij aanpassing van de woning. Daarnaast dient hulp te worden gegeven bij de aanvraag van een offerte en de uitvoering. Ook is hulp nodig bij het kijken naar een kleinere woning en hulp bij verhuizen, en opruimen van de woning. Dat kan bijvoorbeeld via Present, MET welzijn of Wonen Plus Welzijn.
 • Geen verdubbeling toewijzing aan statushouders. Er is nu al een flink tekort aan betaalbare huurwoningen. Wij zijn dan ook van mening dat de taakstelling van de centrale overheid, om het aantal statushouders dat een huurwoning moet krijgen te verdubbelen ten opzichte van 2020, onhaalbaar en ongewenst is. Wij steunen daarom het standpunt van de regio, zoals dat eind 2020 is verwoord in de brief van diverse Noord-Hollandse gemeenten. Dat standpunt luidt dat de verhoogde taakstelling onredelijk en onmogelijk te realiseren is, zonder dat het extreem ten koste gaat van andere woningzoekenden. De gemeenten hebben aangegeven in overleg te treden met het ministerie en met provincie Noord-Holland over een aantal versoepelingen.
 • Minimale wachttijd en aandacht voor urgentie. Wij willen werken aan het verkorten van de lange wachttijd voor reguliere woningzoekenden. Wij houden het rijk aan haar belofte om geld beschikbaar te stellen voor de bouw van tijdelijke woningen.