Duurzaamheid

Duurzaamheid is niet alleen het duurzaam opwekken van energie. Duurzaamheid heeft ook te maken met een duurzame samenleving en zorg voor elkaar. Het klimaat verandert en dat heeft effect op ons leven. Wij kunnen ons steentje bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en onze invloed gebruiken om aanpassingen in onze samenleving betaalbaar en zinvol te houden. Programma’s die een rol spelen zoals de door het rijk opgelegde Regionale Energie Transitie (RES) hebben grote gevolgen. De RES spreekt alleen over de inzet van windmolens en zonnepanelen voor de energiebehoefte. Het landschap en de horizon wordt hiermee voor jaren bepaald. Wij zijn geen voorstander van windmolens op land, zeker niet in de nabijheid van woningen. Wij blijven inzetten op het onderzoeken van alternatieven. 

Om dit te bereiken zetten we in op de volgende punten:

  • Geen grootschalige zonneweides in het landschap. Wij vinden het beter om zonneweides kleinschalig over de gemeente te verdelen zodat je een rustig beeld houdt in ons landelijk gebied. Daarnaast willen we actief inzetten op het plaatsen van zonnepanelen op onder andere daken van bestaande huizen en gebouwen, met name in het industriegebied.
  • Het aanscherpen van regelgeving voor het plaatsen van windmolens en deze te weren op korte afstand van woningen. De richtlijn van 600 meter is voor ons ontoereikend. Wij vinden dat de 10H regel dient te worden ingesteld. Dit wil zeggen dat de minimale afstand tussen turbines en bewoning tienmaal de totale hoogte moet bedragen. Hiermee wordt slagschaduw en geluidsbelasting op de gevels van zowel solitaire woningen als wijken voorkomen.
  • Sterk inzetten op lokale en regionale oplossingen zoals geothermie, warmte- en koudeopslag en waterstof. Landelijk zien wij verder onderzoek naar gebruik van kernenergie met belangstelling tegemoet.
  • Frequenter legen van afvalbakken in de openbare ruimtes om zwerfafval te voorkomen.
  • Het stimuleren van plastic, groen, grijs, papier en glas gescheiden inzamelen. Als het betaalbaar is en een goede scheiding oplevert dan op termijn overgaan op nascheiding.
  • Maximaal ondersteunen van stappen naar een circulaire samenleving.
  • Stimuleren van isolatiemaatregelen voor oude woningen door voorlichting en subsidiemogelijkheden.
  • Waar mogelijk inzetten van andere energiebronnen om te komen tot aardgasvrije wijken. Het stimuleren van deze maatregelen mag niet kostenverhogend zijn voor inwoners.
  • Alle nieuwbouw van woningen en bedrijven dient zo veel mogelijk emissieneutraal te worden gerealiseerd.